Faculty

ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು | Faculty of the Department

Prof. Shanthamurthy B Kulkarni | ಪ್ರೊ.ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಬಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ

M.A English | Associate Professor

View Profile 

 Prof. Parashurama Nagoji |

ಪ್ರೊ. ಪರಶುರಾಮ ನಾಗೋಜಿ 

M.A English, B.Ed., K-SET | Lecturer 

View Profile

Prof. Mabusab K | ಪ್ರೊ. ಮಾಬುಸಾಬ್.ಕೆ

M.A English |  Lecturer

View Profile