Faculty

ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು | Faculty of the Department

ಪ್ರೊ.ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ | Prof. Shanthamurthy B.Kulkarni

M.A English | Associate Professor and Head

ಪ್ರೊ.ಮಾಬುಸಾಬ್ ಕರಂಗಿ | Prof. Mabusab Karangi

M.A English, B.Ed. | Guest Lecturer

ಪ್ರೊ. ಪರಶುರಾಮ ನಾಗೊಜಿ | Prof. Parashurama Nagoji

M.A English, B.Ed., K-SET | Guest Lecturer 

View Complete Profile